Harmonogram bakalářských a diplomových prací oboru
Počítačová grafika a výpočetní systémy

Přehled realizovaných BP, DP, PhD, prací a reportů k PhD zkoušce

Vzhledem k dosavadním zkušenostem uvádím zásadní body řešení bakalářské práce (BP) a diplomové práce (DP), které je vhodné respektovat, a to zejména:

Diplomová, bakalářská práce

Struktura CD/DVD

main.htm obsahuje

CD/DVD s úplnou strukturou a úplnými daty je řádně popsáno profesionálním způsobem (potištěná přelepka, potisk atd.) s označením REFERENČNÍ VERZE a odevzdá se vedoucímu projektu.

S diplomovou prací se odevzdává též CD/DVD, ale bez adresáře /private - z důvodů dodržení autorských práv


Komunikace s vedoucím práce

e-maily jsou v mnoha případech automaticky tříděny, případně posílány do složky SPAM - dodržujte následkující pravidla pro komunikaci:

Doporučený harmonogram prací: (požadované materiály se odevzdají na sekretariát vždy do 9.00 hod.). Vedoucí BP, resp. DP bude e-mailem informován o realizaci daného bodu. Pro běžnou komunikaci s vedoucím se doporučuje doržet následující pravidla:

V případě BP je část odpovídající zimnímu semestru obsahem předmětu PRJ5

Doporučený harmonogram

15.10. Vytvoření domácí stránky projektu BP, resp.DP s anotací v angličtině, s fotografií a e-mail adresou. Tato stránka bude vždy obsahovat aktuální stav práce. Adresa stránky je předána vedoucímu BP, resp. DP.
1.11. Vytvoření rešerše dané problematiky, vyhledání potřebné literatury ve spolupráci s vedoucím práce,
download všech dostupných publikací a materiálů atd.
15. 11. Vyhodnocení rešerše, definování způsobu porovnání metod apod.
10.12. Výběr metod k porovnání a návrh implementace, vytvoření podrobného harmonogramu prací apod.
14.2. První výsledky experimentů a porovnání vybraných metod
1. 3. Předběžná verze teoretické části projektu, návrh vlastního řešení.
10.- 20.4. Předložení výsledků BP, resp.DP v rámci veřejného semináře skupiny Počítačové grafiky a vizualizace dat.
Výběr nejlepších prací pro fakultní kolo SVOČ a pro mezinárodní studentský seminář
20. 4. Předložení kompletního rukopisu BP, resp.DP, včetně prvních verifikovaných výsledků,
připomínky budou předány vedoucím BP, resp. BP do 30.4.
5.5.* Realizace finálních testů a experimentů, doplnění rukopisu DP,
připomínky vedoucího BP, resp.DP do 9.5.
10.5.* Konzultace s vedoucím BP, resp.DP o zahrnutí jednotlivých bodů, připomínek atd.
15.5.* Poslední drobné úpravy a tisk finální verze
cca 17.5.* Vazba diplomové práce do předepsaného formátu
cca 19.5.* Odevzdání BP, resp.DP
cca 22.6.* Obhajoba BP, resp.DP

výjimečně
cca 25.6.**

Odevzdání BP, resp.DP

cca 15.9.**

Obhajoba BP, resp.DP

* Tyto a nejbližší termíny se mohou měnit dle skutečného termínu odevzdání DP, resp. BP.
Termíny jsou orientační a je nutné je ověřit se skutečnými termíny FAV, KIV apod.

** tato možnost se týká pouze případů, kdy jde o dlouhodobou nepřítomnost z důvodů dlouhodobé nemoci, velmi vážných rodinných důvodů a po dohodě při studiu v zahraničí, napr. Socrates, Leonardo apod.
Navíc tato možnost přichází v úvahu, pouze pokud KIV vypíše náhradní termín pro odevzání BP, resp. DP.

Hodnocení (orientační) bakalářské, resp. diplomové práce, pokud KIV nestanoví jinak:

Všechny formální požadavky musí být splněny body - max
Nové metody, podstatná vylepšení 20
Teoretický rozbor dané problematiky 30
Způsob citace použité literatury a její aktuální použití v textu D.P. 5
Programová realizace - spolehlivost a robustnost 30
Uživatelská a programová dokumentace 10
Způsob realizace textové dokumentace 5
Celkem

100

Hodnocení

Hodnocení body
Výborně 80 a více
Velmi dobře 60a více
Dobře. 50 a více
Nevyhověl méně než 50

 

Date 2008-07-08