Počítačová podpora kreativity

 

 

Prof.dr.ing.Ivana Kolingerová

 

Přednášky:

 

·        Lidské vnímání barvy a jasu

·        Barevné prostory a systémy, pravidla užívání barev

·        Technické prostředky pro DTP

·        Tisk

·        Doporučení pro návrh dokumentů I

·        Doporučení pro návrh dokumentů II

·        Přednášky a počítačové prezentace

·        Počítačové animace I

·        Počítačové animace II

·        Počítačová kreativita

·        Rozhraní člověk-počítač

·        Rozhraní člověk-počítač

·        Rezerva

 

Cvičení: ÚT 13,00-15,15 bez přestávky

 

·        Zadání semestrálních prací s ukázkami dřívějších prací studentů, požadavky k zápočtu, testování kreativity, pojem Corporate Identity, ukázky profesionální tvorby plakátů, log; vizuální efekty, speciální problémy s barvou,  tvorba reklamních sloganů

·        Adobe Illustrator – základní nácvik, tvorba loga

·        Adobe Photoshop – základní nácvik, tvorba plakátu

·        Power Point, kontrola stavu semestrálních prací

·        Blender – základní nácvik, tvorba animace

·        Studentské prezentace

·        Rezerva

 

Cvičení vede:  Ing.P.Martínek

 

Úkoly k zápočtu a ke zkoušce:

 

Kromě cvičení se předpokládá rozsáhlá samostatná práce, a to jednak na zvládnutí programového vybavení (na cvičení se stihne pouze základní nácvik), jednak na realizaci semestrálních prací.

 

 

 

 

Úkoly:

1. Vymyslet fiktivní či zvolit skutečnou firmu, její logo, navštívenku a jeden její výrobek, vymyslet pro něj hlavní myšlenku reklamní kampaně, udělat plakát nebo inzerát (zvolte si jedno z toho, ale přesně specifikujte, co odevzdáváte, neboť požadavky na plakát a na inzerát jsou odlišné), reklamní slogan, příp. reklamní animaci. Odevzdáváte tedy: logo ve vektorovém formátu (Illustrator), hlavní myšlenku reklamní kampaně a reklamní slogan v ASCII souboru (např. v Notepadu), navštívenku v Illustratoru, buď plakát nebo inzerát v Illustratoru nebo ve Photoshopu, volitelně též reklamní animaci v Blenderu.

Hodnocení: za statickou část 2-5 bodů podle kvality, originality a působivosti jak základní myšlenky, tak jejího zpracování. Pokud je součástí řešení také reklamní animace, získáte za ni dalších 5-8 bodů podle kvality, originality a působivosti. Všechny části musí mít jednotný styl - jednotlivé části musí „ladit dohromady“.

 

2.  Připravit krátkou reklamní animaci v Blenderu na téma „Lidé a technika“ podle vlastního scénáře. Odevzdáváte pouze výslednou animaci ve formátu, který je možné přehrát v UL407.

Hodnocení: 5-8 bodů podle kvality, originality a působivosti jak základní myšlenky, tak jejího zpracování. Animace musí mít nějaký „příběh“, tj. nějakou pointu – nestačí, že se chvíli „něco hýbe“.  Při bodování je preferována působivost, příběh, vyznění animace před technickými kouzly. Délka je libovolná, rozlišení také. Pokud použijete nějaké modely, které jste nedělali, uveďte jejich původ (např. URL odkaz).

 

3. Připravit 10 min prezentaci v Power Pointu na téma související s obsahem předmětu, téma předem nechat schválit vyučující. Prezentovat je možné pouze na vyhrazených cvičeních na konci semestru.

Hodnocení: 2-5 body podle kvality formy i obsahu

 

4. Vyzkoušet samostatně nebo s kolegy některou z technik pro podporu kreativity pro vyřešení nějakého konkrétního úkolu. Zvolená technika bude buď některá z technik probíraných na přednášce o kreativitě nebo jiná, kterou se vám podaří objevit. Zadání úkolu, stručný popis techniky, váš konkrétní postup a výsledky zaznamenat do krátké zprávy.  Doporučuji vybranou techniku a chystaný experiment prodiskutovat předem. Je možné také spojit s úlohou 3.

Hodnocení: 1-4 body podle kvality a náročnosti provedeného experimentu.

 

Kromě výše uvedených úloh je možné získat max. 6 bodů aktivní prací přímo na cvičení podle pokynů cvičících za řešení menších úloh.

 

Odevzdávání prací: umístěte své práce na svoji domácí stránku a pošlete příslušný link mailem na kolinger@kiv.zcu.cz. Každou úlohu je zapotřebí zabalit do 1 souboru .ZIP a pojmenovat nameX.zip, kde name je příjmení studenta a X je číslo úlohy. Ke každé úloze uložte jeden soubor s celkovým bitmapovým preview souborů k této úloze, např. ve formátu JPG. Jednotlivé grafické výtvory pak budou v samostatných souborech požadovaného typu a autor ručí za to, že všechny zasílané soubory lze načít ve verzích software nainstalovaném v UL407. Pokud nebudou úlohy odevzdány v požadovaných formátech, souborech či verzích software, nezískáte žádné body, mimo jiné proto, že si soubory nebudu moci prohlédnout. Také neúplná odevzdání nebudou hodnocena (jde především o chybějící části reklamní kampaně, chybějící preview apod.) Nezkažte si jinak pěkné řešení nedbalostí při odevzdávání!!!

 

Technické detaily: Loga je bezpodmínečně nutné realizovat v Illustratoru. Logo musí být použitelné v barevné i černobílé verzi. Plakáty aj. reklamní grafiku je možno realizovat v Illustratoru nebo Photoshopu či kombinací obojího. Hlavní myšlenku reklamní kampaně a reklamní slogan kromě použití ve vaší práci zapište do souboru v MS Word či Notepadu. Veškeré další použité programové vybavení musí být legálně nainstalované v UL 407. Animaci odevzdejte v digitální podobě (soubor .AVI nebo .MPG apod. formátech - animace musí jít pustit v UL407). Je třeba ji doprovodit titulky se jménem autora, letopočtem, uvedením všeho užitého programového vybavení, případně hudby. Ozvučení je nepovinné, ale lze ho doporučit pro zvýšení výsledného efektu. Příklady témat k prezentaci: Méně známé grafické či DTP techniky, tipy a triky z vaší semestrální práce, odborné hodnocení některé skutečné reklamní kampaně nebo corporate identities, které vás zaujaly, ať už pozitivně nebo negativně.

 

Zkouška: písemná, ústní na základě písemné přípravy + praktická (na PC). Jedna otázka teoretická, jedna praktická, každá max. 5 bodů. Žádná z otázek nesmí být hodnocena méně než 2 body, jinak je třeba zkoušku opakovat.

 

Zápočet: min. 14 bodů

Celkové hodnocení:

                        méně než 18 bodů:     nevyhověl

                        18-22 bodů:                dobře

                        23-29 bodů:                velmi dobře

                        30-34 bodů:                výborně