1. semestrální práce: Práce s literaturou

Najděte v anglicky psaném odborném časopise článek v délce alespoň 5 stránek o nějakém algoritmu řešícím libovolný problém. Algoritmus popište do českého referátu tak, aby ho podle vašeho názoru pochopil běžný student 2. ročníku informatiky.  Váš text musí svědčit o tom, že algoritmu rozumíte, a musí ho z něj pochopit i nezasvěcený čtenář, důležité informace musí zůstat zachovány i ve vašem přepisu. Bodové hodnocení ovlivní kvalita výkladu, zajímavost algoritmu, volba zdroje. Za svoji práci nedostanete žádné body, pokud se váš text bude shodovat s nějakým existujícím textem v odborné literatuře, na webu nebo dokonce s textem vašeho spolužáka. Cvičící vám také může nabídnout ústní prezentaci na cvičení a tím zisk dalších bodů.

Vybraný článek si napřed necháte schválit u přednášející (pošlete mailem seznam autorů, název a URL odkaz na článek).  Účelem je zabránit vám ve výběru příliš jednoduchých a příliš složitých článků a zajistit, aby pokud možno si každý student vybral jiný text.

Celkově lze získat až 15 bodů plus až 5 bodů za případnou prezentaci na cvičení.

Podrobnosti k hodnocení:

Spolehlivost pramene: I mezi časopisy jsou rozdíly, některé přijímají články snáze, některé hůř, některé publikují články jednodušší, některé složitější. Za volbu pramene 0-2 body podle jeho náročnosti.

Zajímavost a neobvyklost tématu: Za zajímavé a neobvyklé téma můžete dostat až 3 body navíc. Jde o subjektivní názor přednášející, ale pro reálný život je rozumné natrénovat i kalkulace typu „co by se mohlo líbit“.

Jasnost výkladu a technická kvalita textu: Strukturu článku, formát a užití citací, obrázky apod. je možné převzít z původního pramene (ten budete pochopitelně také citovat) nebo využít následující vzor: http://afrodita.zcu.cz/~kolinger/PRO/sample_median.pdf.  Za kvalitu výkladu dostanete 0 až 10 bodů.

 

Úlohu odevzdáváte cvičícímu formou, jakou vám řekne na cvičení. Pokud práce nebude požadované kvality (bodový zisk bude menší než polovina maxima bodů, tedy 7-8 bodů), bude vrácena k přepracování, a to nejvýše jednou. Předělaná práce získá tolik bodů, kolik si zaslouží, minus 5 bodů penalizace. Pokud nebude ani druhá verze lepší než první, práce získá 0 bodů. Při opožděném odevzdání se zpožděním do 48 hodin bude práce penalizována stržením 5 bodů z hodnocení, pozdější odevzdání je za 0 bodů.